ޤައުމީ ބައިތު ބާޒީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން

ތަރައްޤީގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނީ ފައިދާ

ރަމަޟާންމަހު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި

ސައިފާން މެރުމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމް ކުރައްވައިފި

މީޑިއާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުރިހާ ކުދިންނަށް ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ

ޓްރެފިކް ޤަވާއިދުތަކަށް އެންމެން ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ބްރިޖު : ޒުވާނުންގެ އުއްމީދުތަކާއި ގުޅިފައި

ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ 10:00 އިން 14:00 އަށް