ގަމުގެ ތަރައްގީއާއި ގުޅުންހުރި މަޝްރޫއުތަކަށް އަވަސް ހައްލެއްބޭނުން-

އެއް ނަޒަރަކުން ދެކިގެން ނޫނީ ސެޒްގެ ފޮނި މީރުކަމެއް ނުލިބޭނެ

ބޭހަށް އިންޑިއާއަށްދާ ދިވެހިންނަށް ވިސާއާއި ނުލާ ތިބެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ

ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ސަލާމަތްކަން ދެއްވާތޯ ދުޢާކުރުން މުހިންމު-

ކުރިޔަށްއޮތް 24 ގަޑިއިރު ބޯކޮށްވާރޭވެހި، ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު އަދި ޖާބިރުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން މިއަދު

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އަމުރާއި އެކު ޕީޖީގެ ވަކީލުން ކޯޓްތަކަށް ނުކުންނަ ފަށައިފި

ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުޑަކުރަނީ