ރޮހިންޔާ ޓެލެތޯން ނިންމާލައިފި

ކިޔަވަމުން ވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސް، ޔޫއޭއީގެ ރައީސްގެ މަންދޫބާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަޤާމަށް ޑރ. ފަޒީލް ނަޖީބް

އަލިފާން ރޯވި އެޕާޓްމަންޓްގައި އުޅުނު މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން

ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުސޫލުތަކެއް ބޭނުންވޭ!

އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ދާޚިލީ އަދި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް!

މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހަފްތާ ފާހަގަކުރުމަށް ހިނގާލުމެއް

ބިލެތްފައްސަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި