ރައީސް ޔާމީން، ފަލަސްޠީނަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެޤައުމުން ދައުވަތު އަރުވައިފި

ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް 29.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ދިއްދޫ ގިރާ ސަރަހައްދުގައި ތޮށިލުމަށް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްފި

މުދަލު ޒަކާތުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަޤީރުންނަށް ކަނޑައެޅުނު ފައިސާ ދޫކުރުން

ބޯހިމެނުމުގެ ކުރިން އަޖުމަ ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަންނަ އޭޕްރީލްމަހު

އައްޔުބޭ މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހެކިން ހުށަހަޅައިފި

ވ.އަންބާރާއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ރުފިޔާ ފެނިފައިވޭ- ޕޮލިސް

ހިތަދޫ ދެ ގެއަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ފައިސާ ފެނިއްޖެ

މަޝްރޫއުތަކުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ތަހުޤީގު ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި