މާދަމާ ޕާސްޕޯރޓް ދޫކުރުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަސްނުޖެހޭ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، ޗައިނާގެ ޑިފެންސް ޖެނެރަލާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ހައްޖަށްދާ މީހުނަށް މައްކާއިން ބިމެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް 5 މީހަކު ހޯދަނީ

ދަރިވަރުންނަށް ލިބިފައިވާ އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތުން އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ނަގާނުލައި ކުރިއަށް ދިއުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް

މާރާމާރީއާ ބިރުދެއްކުމުގެ އަމަލު ހިންގާ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހަނިކުރުމަށް ހުށައެޅި އިސްލާހް ބަލައިގެންފި

ޓީޖީއެސްޓީ ދިވެހިން އަތުން ނުނަގާގޮތަށް މަޖްލިހުން ފާސްކޮށްފި