ތޮއްޑޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ރައީސް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި

މެމްބަރު އަލީ އާޒިމްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުވެއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތައް އަންނަމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ފަށަނީ

ގުޅިފަޅުން ފްލެޓް ގަތް ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓް ދީފި

ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރައްވަނީ އިޤްތިޞާދު ކޮޅަށްޖެހުމަށް- ރައީސް

ސީމެގުން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިޔަސް ބަލައިގަންނާނަން- ރައީސް

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކޮށްގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލަ ޕީޖީއަށް !

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކުޑަކުއްޖަކު ވެލިދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފި