ރާއްޖޭގެ ދޯނި ފަހަރަށް ޖަޕާނުގެ އެންވަތުގެ މޮޑެލް ތަޢާރަފްކުރަނީ

ބިން ބޮޑުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު އަހަމިއްޔަތެއް ދެއްވާ

ޕީޖީގެ މަޤާމަށް ބިސާމް އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ރުހުންދީފި

ފަތުރުވެރިކަން ބޯއިކޮޓްކުރަން ގޮވަނީ ފައިސާއަށް- މިނިސްޓަރ

މިއީ ހުށައެޅޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ބަޖެޓް- ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ޔަންގް ފިޝާރޒް ކްލަބް އިފްތިތާޙުކުރައްވައިފި

ހާމިދު އިސްމާޢީލްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

އަމިއްލައަށް އިސްނަގާ ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުގެ މާލީ އެހީ

އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖިމް އިކުއިޕްމެންޓްތަކެއް ސިފައިންނަށް