އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާބެހޭ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް

ރާއްޖޭގެފުރަތަމަ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރ އެންޑީ ޢަބްދު ﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ސަދަން އޭރިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ސްޓެލްކޯ ފިފްތު ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

'އަސިކުޑާ' ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެފަހުގެ ވަރޝަން ބޭނުންކުރަން ފެށުން

ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އިސްލާޙުކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދަވާ ޕްރޮގްރާމް

ބްރިޖް ސަރަޙައްދުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ފާހަގަކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %63 މީހުންނަކީ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުން

އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް ޢަޒުމުކަނޑައެޅުމަށް ގޮވާލައްވައިފި