ޓީ.އެފް.ޖީ އިން ކެންސަރ ސޮސައިޓީއަށް އެއް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިން ރުފިޔާ ހަދި

އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ ޤަވާއިދަށް މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ އަމަލުކުރަން ފަށަނީ

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދެހާސް އެގާރަ ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުނެރެފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހަމަޖައްސަވައިފި

އެމްއެމްސީއާ ޝެންޒެން ސިޓީއާއެކު ސިސްޓަރ ސިޓީ އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭހުން ރޯދައާއި ދިމާކޮށް 2 ކިލޯގެ ކުދި ގޭސް ފުޅީގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުހިންމު 3 ކަރުދާހެއް ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯއަށް ހުށައަޅައިފި

ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން ތަމްރީނުކުރާ ފުރަތަމަ ކޯސް އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަށައިފި