ބުރާސްފަތިން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް މަގު ބަންދުކުރުން މަނާކޮށްފި

މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް މިއަހަރަށް ނިންމާލުން

ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާތިލް ކޮށްފި

ޢިރާޤުގައި އިއްޔެ ދިން ބޮމާއި ބަޑީގެ ޙަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 40ވުރެ މައްޗަށް

ބަލިތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމަށް ހަތަރު ލައްކައެއްހާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ގަމުން ލަންކާއަށް 199$ ދަތުރުކުރެވޭ ހާއްސަ ފެއަރ އެއް ތައާރަފްކޮށްފި

އަމީރު އަޙުމަދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ދާއިމީ ހުއްދަ އައިލެންޑަރސްއަށް ދީފި

އެސް.ޓީ.އޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް އާދަމް އާޒިމް ހަމަޖައްސައިފި

މެޕްސް ކޮލެޖާއި އޭ.އައި.ބީ އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި