ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު އިންޝުއާ ކުރުން ލާޒިމްކުރަނީ

ޑީސީޕީ އަރީފް ފުލުހުންގެ މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަލީލު މަޤާމުން ވަކިކުރީ އުސޫލްތަކާއި ހިލާފްވުމުން- ރައީސް

މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ރައީސް ޔާމިން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާލެ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ނައިބު ރައީސް ނުފޫޒާއި ބާރުފޯރުވާފައިވޭ

ނައިބު ރައީސް، ޒިންމާތަކުން ދުރުކުރައްވައިފި

މާލެއިން 17 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ޙަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުންދިޔަ 3 ދޯނީގެ ތެރެއިން 2 ދޯނި ފެނިއްޖެ