ފޭސްބުކުން ކުޑަކުއްޖަކާ ހަޑިކޮށް ވާހަކަދެއްކި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ ފަރެސްމާތޮޑާގައި ލޯޑަރެއްގެ ދަށުވި ކުޑަ ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

އަޙުމަދު އަޝްރަފްގެ މައްޗަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ ދައުވާކުރަނީ

ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާއަށް މުއައްސަސާތަކުން ތައްޔާރު

ހުޅުމާލޭ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަނީ

ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި 401 ދަރިވަރަކު ދަސްވެނިވެއްޖެ

ޝަރީއަތާ ހަމައަށް ނުގޮސް 40 އިންސައްތަ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފައިވޭ

ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި 401 މީހުން ތަމްރީންކޮށްފި