އޭ.ޑީ.ބީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތް

އެކްސިޑެންޓްވި ކާރު ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު މަރުވެއްޖެ

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް، ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ޖޫންމަހު ނިންމާލެވޭނެ-

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޖަޕާނާއެކު ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނު- މިނިސްޓަރ

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު

މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލަނީ

ހުޅުމާލެއިން ފެނުގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު، އަލުން ދޫކޮށްފި