ރޮހިންޔާ ފަންޑުގެ ފައިސާ މިމަހު އެއްކޮށް ފޮނުވާ ނިމޭނެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ މާލެއަށް އެތެރެކުރި ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

ދަރިމައިވުމުގެ ސިއްޙަތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ - ޔޫއެންއެފްޕީއޭ

މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު ޢާމްދަނީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރުވެއްޖެ

ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއެކު މާލޭގައި ރޮށި ވިއްކާތަނެއް ހުޅުވައިފި

ޕީޕީއެމް ޖަގަހައިގަ ރޯކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޕާޓީތާކާ ބައްދަލުކުރަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އަންނަ މަހު އިޢުލާން ކުރަނީ

ޑްރަގް ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލާ އަމަލުކުރަން ފަށައިފި