ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައިވެސް އަންހެނުންގެ ހައްގު ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ

ޒަކާތުފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު 75 މިލިޔަނަށް އަރާ

ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ނޮންލީތަލް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފި

ސަބްސިޑީއަށް އަލުން ރަޖިސްޓަރ ކުރަނީ ސަބްސިޑީ ކަނޑާލާކަށެއް ނޫން-

އާ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއިއެކު އެއަރޕޯޓުގެ ޖާގަ ތިން ގުނަ ބޮޑުކުރަނީ

މާލެ ހުޅުލެ، ބްރިޖްގެ ދެވަނަ ދިރާސާ އަންނަ މާރޗް މަހު ފަށަނީ

ރާއްޖެއަށް ތަރައްގި ގެނައުމަށް އަމާންކަންމަތީ ބޭއްވުން މުހިންމު-

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އެކްސިޑެންޓްވި މާބަނޑު މީހާ ނިޔާވެއްޖެ

ސިފައިން ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފާނެކަމަށް ބުނެ ފެތުރެނީ ދޮގުހަބަރެއް