މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު ޢާމްދަނީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރުވެއްޖެ

ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއެކު މާލޭގައި ރޮށި ވިއްކާތަނެއް ހުޅުވައިފި

ޕީޕީއެމް ޖަގަހައިގަ ރޯކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޕާޓީތާކާ ބައްދަލުކުރަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އަންނަ މަހު އިޢުލާން ކުރަނީ

ޑްރަގް ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލާ އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ކަނބަލުންގެ ލޯން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޖޫންމަހު ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށަނީ

އެމްޑީޕީ އޭދަފުށީ ގޮފީގެ ރައީސް ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި

މަސީގެ މެންބަރު ކުންފުނިތަކަށް އެލައިޑުން 20 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ދެނީ