ހެލިކޮޕްޓަރ ވެއްޓުމުން ރައީސް ޔާމީން ހަމްދަރުދީ ފާޅުކުރައްވައިފި

އާ މަންހަޖާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ނަތީޖާ ނެރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ޔޫޕީއާރުގައި ހުށަހެޅި 132 ރެކޮމެންޑޭޝަން ރާއްޖެއިން ބަލައިގެންފި

މިނިވަން 50 ގެ "ފުނަ" ހަރަކާތްތައް ނިލަންދޫގައި ފަށައިފި

ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ޓަޓުވާއާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަނީ

ފާރަގެމަ ބޭނުންކޮށްގެން މާފުށީ ޖަލު ބަލައި ފާސްކޮށްފި

ދިވެހިން، ހަނގުރާމައަށް ދިއުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަނީ

މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް އަނިޔާ އެއް ނުކުރޭ- ޕޮލިސް

ރާއްޖެއާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު 4 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި