އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އޯފިޑަށާއި،ސައުދީއަށް

"އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށްޓަކައި އެއްރުފިޔާ' ގެނަމުގައި ކެންޕެއިނެއް

ރާއްޖެއިން ބޯންމެރޯ އޮޕަރޭޝަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

އިންފެކްޝަންފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

މެޑިކަލް އޮފިސަރަކަށް ރަޖިސްޓްރީވެވޭނީ އިމްތިހާނުން ފާސްވުމުން.

ޑޮކްޓަރުންގެ ލައިސެންސިންގ އެގްޒޭމް ޖޫން މަހު ބާއްވަނީ

ހޮސްޕިޓަލް ތަކުގައި ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރ ނެތް މައްސަލައަށް ހައްލެއް

އަނގޮޅިތީމާއި ހިމަންދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޓެންޑަރ މަރުހަލާ ނިމެނީ

އަމާޒަކީ އޭޑީކޭއިން އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތް ދިނުން