ފަސްޓް ރެސްޕޮންޑަރ ތަމްރީންގައި 1200 އަށްވުރެ ގިނަ ޑްރައިވަރުން ތަމްރީން ކުރުމަކީ އަމާޒެއް

ހަނިމާދޫގައި މެޓްރޯ ފިޓްނަސް ކޭމްޕެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި

ޤައުމީ އެމްބިއުލާންސް ޚިދުމަތުން މުޅިރާއްޖެ ގުޅާލާނަން - ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ދިއްދޫގައި ޑެންގީއާއި ބޭރަށްހިންގުން ފެތުރޭތީ ރަށުތެރެ ސާފުކޮށްފި

އޭޑީކޭ ފަރމަސީން އަގުބޮޑުކޮށް ބޭހެއް ވިއްކާފައިވަނީ އާސަންދަ ޕޯޓަލްގައި ނުބައި އަގެއް ހިމެނިފައިވާތީ- އާސަންދަ

ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުންހުރި އާދަތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާގުޅޭ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަކީ ޤައުމީ ތަރިކައެއް، މި ދާއިރާ ދިރުވާ އާލާކުރަންޖެހޭ- ރައީސް ޞާލިޙް

ތެލެސީމިއާ ތަހަންމަލްކުރަމުންދާ މީހުންގެ ފަރުވާއަށް ސަރުކާރުން އަހަރަކު ދޮޅުލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރޭ- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

1 2 ... 109 110 111 112 113 114 115 ... 205 206