ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރެވުމަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއަރައިފިކަމުގެ ހެއްކެއް - ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ވަކިން ސިގިރޭޓު ވިއްކުން ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

400 އަށްވުރެގިނަ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދިވެހި ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓުންނާއި، ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި އެންމެ މޮޅު ދިރާސާއަށް ޚާއްޞަ އެވޯޑެއް ދެނީ

ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ދަށްކޮށް، ހައްލުކޮށްދޭނަން - ރައީސް

ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އިންޑިއާގައި

ދިރިއުޅުމެގެ ރަނގަޅު އާދައެއްގެ ގޮތުގައި ލޭ ހަދިޔާ ކުރުން ހެދުން މުހިންމު- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1 2 ... 107 108 109 110 111 112 113 ... 205 206