ގާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އަލަށް ހެދި ވޯޑު ހަވާލުކޮށްފި

ކަނޑިތީމް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް

އދ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ނަރުހުން -/10,000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

ށ. މިލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ބޮޑުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މި ސަރުކާރުން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެންނާނެ-ޒުހޫރު

ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ 9 ތަނަކުން ދެނީ

ދަރިވަރުން ތެލެސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެ

ތެލެސީމިއާއަށް ޓެސްޓުކުރުން އަދިވެސް އިތުރުކުރަން ޖެހޭ - ޝީ

އޮކްޓޯބަރުގެ ކުރިން ގްރޭޑް 7 ގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުން ސްކްރީނުކުރާނީ

1 2 ... 108 109 110 111 112 113 114 ... 116 117