ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރަނީ

ލޭ ގެންގުޅުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް "ބްލަޑް ޕޮލިސީ" އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަނީ

ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ

ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ކުރާ ހޭދަ 60 އިންސައްތަ އިތުރުކުރަނީ

ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ޖެހުމަށް މަގުފަހިކުރާ ކާބޯތަކެއްޗާ ދުރުހެލިވާންޖެހޭ- ނާއިބް ރައީސް

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ހޮސްޕިޓަލަށް ވެގެންދާނެ - އެކްޓިން ސީއީއޯ

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައު ތިއޭޓަރ ކޮމްޕްލެކްސް ނާއިބު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ސިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

1 2 ... 110 111 112 113 114 115 116 ... 205 206