މިދިޔަ ފަސް އަހަރަށްވުރެ މިއަހަރު ޑެންގީހުން ރިޕޯޓް ކުރެވުނު މިންވަރު ގިނަ - އެޗްޕީއޭ

ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ޑިސީސް، ކަންބޮޑުވާވަރަށް ފެތުރެމުން ނުދިޔަނަމަވެސް ސަމާލުވުން މުހިންމު- އެޗްޕީއޭ

މަސް ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން އެކްސްރޭ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ޓްރީ ޓޮޕްގައި ކަކުލު ހުޅު ބަދުލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމަށް ހިންގި ކްލިނިކަށް 180 މީހުން ދެއްކި - އޭޑީކޭ

އޭޑީކޭގެ 2ވަނަ "ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން" ކޮންފަރެންސް ނޮވެންބަރު މަހު

"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" 28 ރަށެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

"ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުން ލަސްވަނީ މެޝިނަރީސް އެތެރެކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން"

މެޝިނު މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު އަންނަ ހަފުތާގަ އެކްސްރޭގެ ޚިދުމަތް ފަށާނަން - ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް

1 2 ... 106 107 108 109 110 111 112 ... 195 196