ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ހަފްތާ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮއްފި

މިސްރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާއި ޙިއްސާކޮށްފި

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލެއް ހަދަން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ސިއްޙީ އައު ހޯދުންތައް ހޯދުމަށް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން އަތުކުރި އޮޅާލާފައި!

ޓިވެކްގެ މިސާލު ސަރުކާރުން ނަގަންޖެހޭ. ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ލިބި، ދޫކޮށްލާ ދަރިވަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅަނީ

ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރަން ޑިންގީއެއްގައި ފަޅެއް ހުރަސްކޮށް ކުރާ ދަތުރުގެ ޙަޤީޤަތް

މިދިޔަ އަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ގަދަ 10ގައި 404 ދަރިވަރުން

މިލަދެކުނު އަދަބީ ޢީދު 2019 ނ.މަނަދޫގައި ފަށައިފި

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 145 146