ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ކިޔަވަންވެސް، ލޯނު ދޫކުރާނެ

އެމް.އެން.ޔޫގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ސްރީލަންކާގައި ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

އުސޫލު މުރާޖައާކޮށް މާދަމާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ

ލޯނު ހަމަނުޖެހޭ ދަރިވަރުންގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް!

ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ނުލިބުނީ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާތީ - މިނިސްޓަރ

ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ޖޫންމަހުގެ ކިޔެވުން މިމަހު 13ގައި ފަަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި، ސްކޫލް ޓިވެޓް ޕްރޮގްރާމް ފަށަނީ!

ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަން އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ހުށައެޅޭނެ

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 133 134