މި ލަފުޒު ކިޔަން އެނގޭތަ؟

މަތީތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ - ނައިބު ރައިސް

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

ސްޕެޝަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަރަށް ކާމިޔާބު

ސްކޫލްތަކުގައި އައިސީޓީ ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ހަދަނީ

ޏ.އޭއިސީ ބަލިކޮށް ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

މާޗް މަހުގެ ލޯނު ސްކީމަށް 400 އަށްވުރެ ގިނަމީހުން ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގައި ޓައިމް ކެޕްސޫލެއް ވަޅުލައިފި

1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 133 134