ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕޮލިސީއަށް ސްކޫލުތައް އަހުލުވެރި ކުރުވަނީ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރގެ ހާއްސަ ދަތުރުފުޅެއް ރ އަތޮޅަށް

10 ރަށެއްގައި ޓީޗަރުންނަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ބޭނުންކުރެވޭނެ-

އަހްމަދިއްޔާ ސްކޫލަށް 33 އަހަރުފުރުން ފާހަނގަކޮށްފި

ދިވެހިބަހުން ރީތިކޮށް މުޢާމަލާތް ކުރުން މުހިންމު- މިނިސްޓަރ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ގާނޫނުގެ ދެލިކޮޕީ ސޯޝަލް ކައުންސިލަށް

އިސްލާމް ދިވެހި ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް މާރޗް މަހު ލިބެން ހުންނާނެ

ޔުނިވާސިޓީގެ ޖީ ބްލޮކް ހުސްކުރަންދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޔުނިވާސިޓީން ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާކުރަނީ