ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި ނިންމަނީ

ކައިރި ޤައުމުތަކަށް އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަނީ

ފުވައްމުލަކުން ދޫކުރާ ފްލެޓަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އޫރިދޫއިން ޞަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނަށް ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

ސަރުކާރުން ދަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރައްވަމުން- މިނިސްޓަރ

"ހަ ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިމަހު ފަށާނެ"

ޓީއެމްއޭއިން ގަމުގައި ސީޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ގއ.ވިލިނގިލީގައި 16 މަގު ތަރައްޤީކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތު ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ފަށަނީ

1 2 ... 579 580 581 582 583 584 585 ... 590 591