ފޮޓޯ

ފޮޓޯ ގެލެރީ: މާލޭ ރިންގް ރޯޑް ތަރައްގީކުރުން

23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
23 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް