ކުރިން ނިންމާފައިވާގޮތަށް ފިއުލް ސަރޗާޖް ނަގަން ނިންމައިފި

ފެނާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ޝޯ ރޫމެއް ހުޅުވައިފި

ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރިއާގުޅޭ ފަހުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

ރީލޯޑާއި ރާސްޓަސްގެ ޚިދުމަތަށް ޖީއެސްޓީ ދައްކަން ދެން ފަސޭހަވާނެ

އޭއެޗް އެންޑް އެސޯސިއޭޓްސް ރީބްރޭންޑްކޮށްފި

އައިއާރުބީއެމް އާއެކު ވި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ބާޒާރުގައި އެންމެ އަގުބޮޑީ ރަތްމަސް

ކޮމަރޝައަލް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފްރީޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ޤާއިމް ކުރަނީ