ރާއިފް ޔޫސުފް

335 ލިޔުން

މާޒިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އެ ޓީމަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއްކަން ދަނެގެން: އިންމަ

މާދަމާގެ މެޗުގައި ސެންޓޭއާއި ރިޒޭ ކުޅޭނެ: މޯހަން

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިއުޗަރ ސީރީޒް ނައިބު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ސެންޓޭއާއި ރިޒޭ ބޮޑު ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ހުޒާންޓެއާއި ކުޑަކާއްޓެ ޕޮލިސް ކުލަބާއި ގުޅިއްޖެ

66 ޓީމާއެކު ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފަށައިފި

ރާއްޖެއަށް ބޮކްސިން ތައާރަފް ކުރަނީ

އެންމެ 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ މެޗުގެ ޓިކެޓް ހުސްވީ އަޝްފާގް ޤައުމީ ޓީމަށް ނެގީމަތަ؟

ޤައުމީ ޓީ20 އަންހެން ކްރިކެޓް ޝީލްޑް ކުނަހަންދޫއިން މިލްކުކޮށްފި

ޤައުމީ ޓީ20 އަންހެން ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތިންވަަނަ ފުވައްމުލަކުން ހޯދައިފި

ޗެމްޕިއަން ކުނަހަންދޫއިން މާލޭ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

ވިލިމާލެ ބަލިކޮށް ފުވައްމުލަކުން މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ވިލިމާލެ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ކުނަހަންދޫ ހޯދައިފި

ފުވައްމުލައް ބަލިކޮށް މާލޭގެ ޓީމު ފައިނަަލަށް

ފުވައްމުލައް ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން ކުނަހަންދޫގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ގައުމީ އަންހެން ޓީ20 ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މާލޭގެ ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވަރލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން މެޗު ކުޅުމަށް ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ގުއާމަށް ފުރައިފި

ޤައުމީ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމަށް ޗެންނާއީގައި ތަމްރީނު ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ

ގައުމީ އަންހެން ޓީ 20 ކްރިކެޓް ޝީލްޑް މާދަމާ ފަށަނީ

މެޗަކުން މޮޅުނުވެ، އިންޓަނޭޝަނަލް ފޮރ ނޭޝަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރާއްޖެއިން ނިންމާލައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16 17