ރާއިފް ޔޫސުފް

393 ލިޔުން

3 ހާސް ސަޕޯޓަރުންވެގެން 4 ލައްކަ މީހުންގެ އަޑު ނެރެންޖެހޭ: ޢަލީ ވަހީދު

ސިޑިބަރިތައް ހުޅުވޭކަށް ނެތް، މެޗަށް ވިއްކަނީ 3000 ޓިކެޓް!

ރަން މެޑައްޔާއެކު ސާފް ގޭމްސްގައި ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރަން ހިތްވަރު ލިބިއްޖެ: ދެބެން

ކޭމްޕްގެ ސަބަބުން ކުޅުން ރަނގަޅު ކުރަން އައު ކަންތައްތަކެއް ދަސްވެއްޖެ: ހައުމާ

ތައިލެންޑް ކޭމްޕްގެ ސަބަބުން ޓީމަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިއްޖެ: އިސްރާއު

ތައިލެންޑަކީ މުޅިން ތަފާތު ސްޓައިލެއްގެ ވަރުގަދަ ޓީމެއް: ޤުރައިޝް

ތައިލެންޑްގެ ޤައުމީ ޓީމު އަތުން ދިވެހިރާއްޖެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވެއްޖެ

ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ކުރިއެރުން އަންނަނީ ފެންނަމުން: ޤުރައިޝް

މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާއި މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ: ޝިއުރާ

ތައިލެންޑްގެ ޔުނިވާސިޓީ ޗެމްޕިއަން ސިރްޕަތުމް އަތުން ޤައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕްގައި ބާސްކެޓް ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިއީ ޒުވާން ކުޅެންތެރިންނަށް މުހިއްމު ކޭމްޕެއް: ކޯޗު

އެއް ރޫހެއްގައި ކުރިޔަށްދާން ބަލާއިރު، ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ވަރަށް މުހިއްމު: ރިޝްމާ

ވިކްޓްރީގެ ޙާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް، މިއަދުގެ މެޗަށްވެސް ޓީމު ހަމައެއް ނުވި!

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސްއަށް

މެޗެއް ނެތި 45 ދުވަހު ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށްގެންދަން ފޫހިވާނެ: ސުޒޭން

ވިކްޓްރީ އޮތް ޙާލަތާއި މެދު ނުވިސްނަން: ފެސްކޯ

އެއް ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއިން ވިކްޓްރީ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ވިކްޓްރީ ހިންގޭނެ ބަޔަކާއި ޓީމު ހަވާލުކުރަން ޖެހޭ: ސުޒޭން

ފިލިޕީންސްއާއި ގުއާމް މެޗަށް ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މެލޭޝިޔާގައި ކޭމްޕް ކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19 20