އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

1070 ލިޔުން

ޓީޗަރސް ރިސޯސް ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޕްލޭނެއް ހަދަނީ

ވޯކް ޕާމިޓް ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ މެޑިކަލް އޮޅުވާލައިގެން ހުށައަޅާތީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

މަގު ހެދުމުގެ އާ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލާނީ ކުރިން ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ހިމަނައިގެން- މޭޔަރ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޙިޔާނާތާ ގުޅިގެން ފުލުހުންތަކެއްގެ މައްސަލަ ތަހުޤީޤްކުރަން ފަށައިފި

ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހަމަޖެހޭނެ - މިނިސްޓަރ އަމީން

އެކި ރަށްރަށުން އައި ބިދޭސީންނާއި މާލޭގައި ތިބި އެތައް ހާސް ބިދޭސީންނެއް މިއަދުވެސް ގަލޮޅު ދަނޑު ފުރާލައިފި

އެއަރޕޯޓުގެ އާ މަޝްރޫޢުތައް ދެން ހިންގާނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން - ނަހުލާ

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އަންނަ އަހަރުގެ ފޮތްތައް ދަރިވަރުންނާ ހަވާލުކުރާނެ - އެޑިއުކޭޝަން

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ "ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ޕެރޭޑް" މާދަމާ ހުޅުމާލޭގައި

އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެ ދަށް ސްޕީޑަކީ 30 އެމް.ބީ.ޕީ.އެސްއަށް ހަދަނީ

ދ.ހުޅުދެލީ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ - ރައީސް

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށްވެސް، ދީނުގެ ނަމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމަށްވެސް ޖާގައެއް ނުދެވޭނެ - ރައީސް

ހުޅުމާލެ މަޝްރޫޢުއަށް 22 އަހަރު، 50،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން!

15 އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމަށް ކުންފުންޏަކުން ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި މައްސަލަ އަލުން އިވަލުއޭޓް ކުރަން އަންގައިފި

ފަޅުރަށެއްގައި ބަނދެފައި އޮތް ވެލައެއް، އީޕީއޭއިން ސަލާމަތްކޮށްފި

ކޮޅުފުށީގައި 100 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަނީ

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންގެ ޤާނޫނު ރިވިއުކޮށް، އިސްލާހު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސަރުކާރުން ބަދަލުދިން ކުންފުނިތަކުގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

1 ގަރާޖުގައި 1700ކާރުވެސް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައި އެބަހުރި - ޓްރާންސްޕޯޓް

5ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރެނިއޯފޭޝަލް ޑެންޓަލް އެންޑް މެޑިކަލް ސަމިޓް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 53 54