އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

2192 ލިޔުން

ރައީސްގެ ވިސްނުންފުޅު: މާލޭގެ ހުސް ބިންތަކުގައި ހައުސިންގޔުނިޓް ހެދުން

ދިއްގަރު ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއެކު އެތައް ތަކުލީފެއްގެ ނިމުން

ޑްރަގް ރިހެބް ސެންޓަރުތައް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް

ޤައުމީ ފެރީ ނިޒާމުގެ ފެރީތައް ބަނުމަށް ގަލްފު ކްރާފްޓަށް

ދިވެހިންގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ދިވެހި ކުންފުނިން ހަވާލުވެ، ސްޕީޑް ބާރުކޮށްލައިފި

އާ ޚިދުމަތްތަކާއެކު މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އިތުބާރު ހިފޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށް

ހިޔާ އެޗް-10 ކެޓަގަރީ މީހުންގެ ފްލެޓް ނަންބަރު ކަނޑައަޅައިފި

ހައި- ސްޕީޑް ފެރީ ޚިދުމަތުގެ ފުރަތަމަ ޓަރމިނަލް ހޯރަފުށީގައި

ކޯވިޑް ދިފާޢު: 10،000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފި

ޛިކުރާ މިސްކިތް ހުރި ބިމުން އާސާރީ ބައެއް ތަކެތި ފެނިއްޖެ

ސައިކަލަކާއި ފުލުހުންގެ ކާރެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް

ކޯވިޑް-19 : 138 ޕޮޒިޓިވް، ރަނގަޅުވި ޖުމުލަ ޢަދަދު 22،000އިން މައްޗަށް

ދެ ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްތައް: މަހު ކުއްޔަކީ 7500ރުފިޔާ، ޑައުންޕޭމަންޓް ނުދެއްކިޔަސް ވަދެވޭނެ

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް މެއި މަހު ހުޅުވާލަނީ

"މީމު މަސް ބަނދަރު" ތަރައްޤީކުރުމާއި މުލަކު ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

"މީމު އެއަރޕޯޓް"ގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މެދު ޒިޔާރަތާއި ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާލޭގެ އިތުރު 3 ސަރަޙައްދުގެ މަގު ހެދުމަށް އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 109 110