އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

2958 ލިޔުން

އުތުރުގެ "ވިއަވަތި ރާއްޖެ" މަހާސިންތާ މޭމަހު ހަނިމާދޫގައި

ވިނަރެސް ލިސްޓް ތަރުތީބުކޮށްފި، ދެން ފަށާނީ އެޕަރޓްމަންޓް ޚިޔާރުކުރުމާއި ބުކިން ފީ ނެގުން

ޕްރޮޖެކްޓް މޮބިލައިޒްކޮށްފި، ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢު އޭޕްރިލްގައި ފަށަނީ

ތިނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅާ ސާމާނު ގެންގޮސްފި، މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށޭނެ - އާރްޑީސީ

މިދިޔަ 3 އަހަރު ޒަކާތު ފަންޑުން ބޭސްފަރުވާއަށް 36 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ތިލަފުށި ހިއްކުން: ފުރަތަމަ 20 ހެކްޓަރު 4 މަސްތެރޭ ނިމޭނެ

މި ދައުރުގައި 10 އެއަރޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތް، މުޅި ރާއްޖެ ވައިގެ މަގުން ގުޅެނީ

ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގައި ރޯދަމަހަށް ޚާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް

ވެލާގެ އާބާދީއަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަތުމަށް ވަންދޫގައި ދިރާސާއެއް

ހުކުރު މިސްކިތް އިމާރާތުގެ ހާލަތު ދެެގަތުމަށް ޚާއްސަ ސަރވޭއެއް

މިއަހަރު 3 އެއަރޕޯޓް ނިމި، 4 އެއަރޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ: ރައީސް

ރައީސް އެދިވަޑައިގަތީ ތަރައްގީއާއެކު އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް އަވަހަށް މިސްރާބުޖެހުމަށް

ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުުނު 9 އިން މެންދުރު 1އަށް

ކޮމަންވެލްތު ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ރައީސްގެ ފަރާތުން ކިންގް ޗާރލްސްއަށް

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީތަކެއް ނަކަލުކުރި މައްސަަލަ ބަލަނީ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް މިއަދު ހަވީރު

އައިޓީބީ ފެއަރގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް

ބަރލިން ފެއަރ: ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑުން ރީތި ރަށެއްގެ ތަޖުރިބާ

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އައިޓީބީ ފެއަރގެ ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ދިވެހި އެންމެބޮޑު ކޮންޓިންޖެންޓް ބައިވެރިވާ އައިޓީބީ ފެއަރ ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 147 148