އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

2333 ލިޔުން

ހަދަމުންދާ ރަށްރަށުން 100އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިއަދު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ދެދުވަހަށްފަހު ކޯވިޑްގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 208އަށް

2400 އަށްވުރެ ގިނަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ކޯވިޑް މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވޭ

ކުޑަކުއްޖާގެ މަރުގެ މައްސަލަ: 27އަހަރުގެ މީހާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ނަފުރަތުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބިލަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރަޢުޔު ހާމަކޮށްފި

ހިޔާގެ ނުނިމި ހުރި ލިސްޓުތަކުގެ ގުރުއަތު ފަށައިފި

ސޯލާ ހަކަތަ ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް 61 ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

ކައުންސިލްތަކުގެ އެސްޖީ ކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ މީހުންނަށް ވެބިނާއެއް

މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގަދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދަނީ

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 187 މީހުން

ހިޔާ ފިނިޝިން މަސައްކަތަށް ދޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށައަޅަފި

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ޕޮޒިޓިވް ޢަދަދު އަނެއްކާވެސް 200އިން މައްޗަށް

"މި ސަރުކާރުގެ ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ޙަވާލުކުރާނީ ހުރިހައި މަސައްކަތެއް ނިންމާފައި"

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 218 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުންޏާ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަރޓިފިޝަލް ބީޗަށް މިހާރު ފަސޭހައިން އެރެވޭނެ

މަރަދޫގަ ގެއެއްގައި އަންހެނަކު ބަންދުކޮށް ބަހައްޓާފައިވާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

ޖުމްލަ 241 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، މާލޭގެ އަދަދު 100އިން ދަށަށް

ހިޔާ އަގުތައް ކަނޑައެޅިގޮތް ބެލުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށްވެސްވަނީ ހުށައަޅާފައި: އަސްލަމް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 116 117