ކޯވިޑް-19

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންގެ އާދޭސް: ގޭގައި މަޑުކޮށްލަދީ

ކޯވިޑް-19 : ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ނެގެޓިވް

ކޯވިޑް-19: ޗައިނާގައި ތިބި ބަލި މީހުންގެ އަދަދު 6000 ދަށްވެއްޖެ

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ބާޒާރަށް ފޯރުކޮށްދޭ ބޭރުފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް ބޭންކުތަކަށް އިތުރު އެހީ

ހިންމަފުށީގައި މިއަދު ކުރާ ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތު ދުރަށް ދައްކާނެ

ސަފާރީން ޕޮޒިޓިވް ވި އެކަކު ދަރުމަވަންތައަށް ބަދަލުކުރަނީ

ކޯވިޑް-19: ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ތަކުގައި ޝީޝާ ބުއިން މަނާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: ޗައިނާއަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އިޓަލީން މަރުވެއްޖެ

1 2 ... 450 451 452 453 454 455 456 ... 483 484