ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : ލަންކާ އާއި ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ޚާއްޞަ ދަތުރުތަކެއް ފަށަނީ

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ރިސޯޓުތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން - ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ކޯވިޑް-19 : 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރި 49 ދިވެއްސަކު ދޫކޮށްލައިފި

ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކާބަން ގޭސްތައް ޖައްވަށް ދޫވާ މިންވަރު ކުޑަވަނީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން އޭޕްރީލް 11 އަށް ފަސްކޮށްފި

ބައެއް ތަކެތީގެ އަގު ކޮންޓްރޯލްކޮށް އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަމާނު ޖަމާކޮށްފި

ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އާއިލާތަކުން މުދާ ފޮނުވުން

ކޯވިޑް-19: ނޭވާލާއިރު ބޭރުވާ ވައިންވެސް ބަލި ފެތުރޭ: ދިރާސާ

1 2 ... 450 451 452 453 454 455 456 ... 525 526