ކޯވިޑް-19

އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ޔޫއޭއީގައި ކައިވެނިކޮށްދޭން ފަށައިފި

އެމެރިކާއިން ދޭ މާލީ އެހީތެރިކަން ކަނޑާނުލާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ކޯވިޑް-19 : ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1.9 މިލިޔަނަށްވުރެ މައްޗަށް

ޔޫއޭއީގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ތަކެތި ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : "އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތަކީ ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން މިވަގުތު މަޑުކުރުން"

ފިލިޕީންސްއިން ރާއްޖެ އައި މީހުންގެ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް - މަބްރޫކް

ކޯވިޑް-19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާކަން އެނގޭނަމަ އަވަހަށް ރިޕޯޓު ކުރޭ - އޭސީސީ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖޭގެ ޙާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަދުގެ ކެބިނެޓު ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

1 2 ... 424 425 426 427 428 429 430 ... 525 526