ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19: ދެކުނު ކޮރިއާއިން އައި ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނަށް

ކޯވިޑް-19 : 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި

މިމަހުގެ 19އިން 26އަށް ސަރުކާރު ބަންދު

ކޯވިޑް-19: ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްގެން - ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

އިތުރު ސަފާރީއަކުން 2މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރަނީ

ކޯވިޑް-19 : ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު ގޭމްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޯވިޑް-19 : އޭޑީކޭ އޮންލައިން ފްލޫ ކްލިނިކުން ދޫކުރާ ބޭސް ސިޓީއަށް މިހާރު އާސަންދަ ލިބޭނެ

ކޯވިޑް-19: އޮފީސްތަކަށް ނުދިއުމަށާއި ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލައިފި

ޑޮކްޓަރުންގެ އާދޭސް: ހެޔޮނުވާނެ ގޭގައި މަޑުކުރޭ!

1 2 ... 411 412 413 414 415 416 417 ... 434 435