ސޫރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި މިހާތަނަށް 482މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެލޭޝިއާއިން ޑިޕެންޑެންޓް ވިސާ ލިބުމުގައިހުރި ދަތިތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރަނީ

ޕެޝާވަރުގައި ދިން ކާރު ބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްގައި 9 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިރާޤުގައި މިއަދު ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި 6 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޤުދުސްއަކީ މުސްތަޤުބަލުގެ ވެރިރަށް ކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވޭކަށް ނެތް

މިޞްރުގެ ދުއިސައްތަ މީހެއްގެ މައްސަލަ، ޖިނާޢީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭލުމަށް ސޫރިޔާއިންދޭ އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް އެދެފި

އަންނަ އަހަރު 1.5މިލިއަން ރެފިއުޖީން ސޫރިޔާއިން ތުރުކީއަށް ހިޖުރަކުރާނެ-އ.ދ

މިޞްރުން ޣައްޒާއަށް މުދާ އެތެރެކުރާ ޓަނަލްތައް ބަންދުވުމުން ގެއްލުންވެއްޖެ

1 2 ... 942 943 944 945 946 947 948 ... 973 974