ބައިރޫތުގައި ބޮޑެތި ގޮވުންތަކެއް ގޮވީ ފަރުވާކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން

ހީރޯޝިމާއަށް އެޓޮމިކު ބޮން ވައްޓާލިތާ 75 އަހަރު

ޕީޕީއީގައި ރޯވެ ކޯވިޑަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ 9 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ބާބުރީ މިސްކިތް ތަޅާލުމުގައި އުޅުނު ހަރުކަށި ހިންދޫއެއް އިސްލާމްވި ގޮތުގެ ވާހަކަ

ސްރީ ލަންކާގެ ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލައިފި، ވޯޓު ގުނާނީ މާދަމާ

ބައިރޫތުގައި ހިނގި ގޮވުންތަކުގެ ސަބަބުން 300،000 މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލިއްޖެ

ބާބުރީ މިސްކިތް ހުރި ބިމުގައި އަޅާ ފައްޅީގެ ބިންގާ އަޅައިފި

1

ބައިރޫތަށް ދިނީ ޙަމަލާއެއްކަމަށް ބެލެވޭ: އެމެރިކާ

ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ހަތިޔާރު އެތެރެކުރޭތޯ ބެލުމަށް ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މަނަވަރެއް ލީބިޔާއަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 432 433