އެންމެ މުޙިއްމުކަމެއް ދޭނީ ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް: ޖަޕާނުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު

ޔަހޫދީންނަށް އަޤްޞާގައި އަޅުކަންކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

މެލޭރިޔާއާ ދެކޮޅަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ޙުއްދަދީފި

ޕާކިސްތާނުގެ ބިންހެލުމުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

ޢިރާޤުގެ ސިޔާސީ ނިޒާމަށް އިތުބާރު ނެތް ދުވަސްވަރެއްގައި އިންތިޚާބެއް ބާއްވަނީ

ތައިވާނުގެ މައްސަލާގައި ބައިޑަން ޝީއަށް ގުޅުއްވައިފި

ހަޒާރާ ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ޠާލިބާނުން ޤަތުލްޢާއްމެއް ހިންގިކަމުގެ ތުޙްމަތު

ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ޙަމަލާތައް ރޭވި މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 641 642