ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތާޢީދު އޮތްކަމުގެ ހެކި ހުށަހަޅައިފިން: އަންވަރު އިބްރާހިމް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް

ކުއަލަލަމްޕޫރް ހިމެނޭގޮތަށް މެލޭޝިއާގެ ތިން ސަރަޙައްދެއްގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް

ހާޑް އިމިއުނިޓީއަކީ ކޯވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް އޮތް ޙައްލެއް ނޫން: ޑަބްލިއުއެޗުއޯ

ކޯވިޑް-19 ޖެހުނުފަހުން 'ވަރަށް ބާރުގަދަ'ކަމުގެ އިހުސާސުކުރެވޭ: ރައީސް ޓްރަންޕު

ގޮތް ނޭނގޭ ބައްޔެއް ޖެހުމުން ޖޮންސަން ކުންފުނީގެ ވެކްސިން ޓެސްޓް ހުއްޓާލައިފި

ފިނި ތަންތަނުގައި 28 ދުވަސްވަންދެން ކޯވިޑް-19 ޖައްސާ ވައިރަހަށް ދެމިހުރެވޭ

ޗައިނާގެ ސިޓީއެއްގެ އާބާދީ އެއްކޮށް ކޯވިޑް-19އަށް ތަހުލީލުކުރަނީ

އަރުމޭނިއާއާއި އަޒަރުބައިޖާނުން ޙަމަލާ ހުއްޓާލުމުގެ އެއްބަސްވުމަށް ހިޔަނި އެޅިއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 466 467