އިންޑިޔާގައި ބުލެކު ފަންގަސް ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވަނީ

ސޫރިޔާއާ ގުޅުންބަދަހިކުރަން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ބޭނުންވޭ، ވިލާތުގެ ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތް

ވެކްސިން ލިބުނީ މުއްސަނދި ޤައުމުތަކަށް، ފަޤީރު ޤައުމުތަކުން ސަލާން ޖެހުމުގައި

ޠާލިބާނުންގެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއްގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ފައުޖުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

18 އަހަރުން މަތީގެ އެންމެންނަށް ހިލޭ ވެކްސިން ލިބޭނެ: މޯދީ

ބާސްމަތީ ހަނޑުލަކީ އިންޑިޔާގެ އުފެއްދުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް އެދިއްޖެ

ތައިލެންޑުގެ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ކޯވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

ޕާކިސްތާނުގައި 2 ރޭލު ޖެހި 40 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގައި ފެންބޮޑުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 589 590