ބައިޑަންގެ ޣައްޒާ މަގުޗާޓަށް އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަނީ

މެކްސިކޯގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ރައީސާކަމުގެ މަޤާމަށް ޝެއިންބައުމް

އެމެރިކާއިން އިސްވެ ޔަމަނަށް ބޮންއަޅައި 16 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

މަޖުބޫރުކޮށް ރަފަޙުން ބޭލި ރެފިއުޖީންގެ ޢަދަދު މިލިޔަނަކަށް

ޣައްޒާ ޢުދުވާން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ މަގުޗާޓު ޔަހޫދީން ބަލައިގަންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ޗައިނާގެ ޖައްވީ އުޅަނދެއް ހަނދުގެ "އަނދިރި" ފަޅިއަށް

ޔަހޫދީ ފައުޖުން ލުބްނާނަށް ޙަމަލާދީ 16 ކުދިން ޒަޚަމުކޮށްލައިފި

ޔޫކްރެއިންގެ ހަކަތަ އުފައްދާ ވިއުގައަށް ރަޝިޔާގެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް

އެމެރިކާގެ ސުލްޙައިގެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަންނަން ޙަމާސާއި ޔަހޫދީންނަށް ބާރުއަޅަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1060 1061