ބަޝަން ޗާރުގައި ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން އާބާދުކުރަން އދން އެހީތެރިވަނީ

ޠާލިބާނުންނާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ ޖަމާޢަތުގެ އަމަލުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު: އެމެރިކާ

އިންޑިޔާއާއި ޗައިނާގެ ސަރަޙައްދީ ރޮނގުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް

އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބައްޝާރާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހުޅަނގުގެ ނުފޫޒު ކުޑަވެއްޖެކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ

އައު ފެށުމަކުން ފަށަން ޠާލިބާނުންނާއި އެމެރިކާއިން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކަރަންޓީނު ވުމަކާ ނުލައި 8 ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ސިންގަޕޫރަށް!

ޗައިނާގެ ވެރިކަމުގެ ދަށަށް ތައިވާން ގެންނަވާނެކަމަށް ޝީ ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފި

އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާއިން ޠާލިބާނުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ވަފުދެއް ޕާކިސްތާނަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 641 642