ޣައްޒާއަށް ބޮންއެޅުމުގެ ހިތި ނަތީޖާ ޔަހޫދީންނަށް ފެންނާނެ: އީރާން

ކާބުލްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ވައިޓް ހައުސް ކައިރިއަށް ހޮނުއެޅުމުގެ ސަބަބުން ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅޭ މަރުތަކުގެ އަދަދު ރަޝިއާގައި 820,000 އިން މައްޗަށް

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް ތައިވާނުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަނީ

ބައެއް ދާއިރާތަކުން އެމެރިކާއާއެކު މަޝްވަރާކުރުން ހުއްޓާލަން ޗައިނާއިން ނިންމައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ އިތުރު ނުވަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ބޮންއެޅުމުގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު ނިއުކްލިއަރ ޕްލާންޓަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ޕުޓިންނާއި އުރުދުޣާނުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫކްރެއިނުގެ ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 770 771