އަފްޣާނިސްތާނުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ 2013ގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް އިތުރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން މިވަގުތު ލުބްނާނަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ

އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ދިމިޝްޤްގެ ރަށްފުށުގެ އަވަށްތަކަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ޙަމަލާތަކެއް ދީފި

ޢިރާޤުގައި ދިން ކާރު ބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްގައި 17 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އީރާނުގެ ސިނާޢަތްތަކާއި ވިޔަފާރިބެހޭ ވަޒީރުގެ ނައިބު އަވަހާރަކޮށްލައިފި

ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފި

ސުލްޙައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް މާދަމާ އީރާނުން ހާޒިރުވާނީ އާ ޕްރޮޕޯސަލަކާއެކު