"އެޗް ސެވެން އެން ނައިން" ވައިރަސް އިން ދިފާއުވާ ވެކްސިނެއް އުފައްދައިފި

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޝާމިލުވާފަދަ ޤާނޫނު އަސާސީއެއް އެކުލަވާލާނަން- މަންސޫރު

ޗައިނާގެ އެއާޕޯރޓެއްގައި ހުރި ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ ފްލައިޓްތައް ޑިލޭވެއްޖެ

ތުރުކީވިލާތުގެ ބޭންކުތަކަށް އީރާނާއެކު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ

ޠޫފާންގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑު ޞަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތުގެ ސަޢުދީ ލީޑަރަކާ ސުވާލު ކުރަން ފަށައިފި

އިންޑިއާގައި އިމާރާތެއް ވެއްޓި 7 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދާއިއެކު ބޭއްވި ވާހަކަތައް ކާމިޔާބު- އީރާން

ޙަރަދުކުޑަކުރުމަށް ގްރީސްއިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުން ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ހީނަރުވަނީ