ރިސޯޓުތައް 99 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަން ކުރުމުގެ އެވޯޑް ސޮނެވާ ގްރޫޕްއަށް

އެސް.އީ.ޒެޑާއި ގުޅޭ ގަވާއިދުތައް މި ފެށޭ ހަފްތާގައި ގެޒެޓް ކުރަނީ

ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރުކުރުމަށް ރޯޑް ޝޯ ތަކެއް އިންޑިޔާގައި

3 ތަރީގެ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު ކުޑަ ބަނޑޮސް ހުޅުވަނީ

ފެބްރުއަރީ މަހަކީ ރިކޯޑު އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން އައި މަހެއް-

ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ އަސަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް އަދި ނުކުރޭ-

އައި.ޓީ.ބީގެ ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރުގެ ޕާޓްނަރކަން ރާއްޖެއަށް

ދިހަ ވަނަ ފަހަރަށް ކުއޯނީގެ އެންމެ މަޤްބޫލު މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ

1 2 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84