ޙަމަލާތަކަށްފަހު ލަންކާގެ ޓުއަރިޒަމް ދަނީ ހަމައަކަށް އެޅެމުން

ދުބާއީގެ ވަލީއަޙްދުގެ އިންސްޓަގްރާމުން އެތައް މިލިއަން ބަޔަކަށް ރާއްޖެ އިޝްތިޙާރުކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާހައުލު އެންމެ ރަނގަޅީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި - ނާއިބު ރައީސް

ސަރުކާރުން އިންވެސްޓަރުން މަގުމައްޗެއް ނުކުރާނެ - ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ

އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރަން ވި އެއްބަސްވުން އުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

"ވާވޮށި ޓާޓުލް ފެސްޓިވަލް" ނިންމާލައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޖޯޖިޔާއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

އައިއެމްޓީއެމް ފެއާގެ ޕާޓުނަރުންނާއިއެކު ސޮއިކޮށްފި

ގްރީން ޓެކްސް - ކ.އަތޮޅުން 29 މިލިއަން ރުފިޔާ، މ. އަތޮޅުން 368 ރުފިޔާ

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 83 84