ސީއެންއެންއިން އެކުލަވާލި އޭޝިޔާގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ރިސޯޓުގެ ލިސްޓުގައި ވޯލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޫރިޒަމް އެކްސްޗޭންޖް ފެއަރ ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފް ކުރަނީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފްވެފައި ނެތުމަކީ ހިތާމަކުރާކަމެއް- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

އަމާޒަކީ އަހަރަކު 2.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުން - ރައީސް ޞާލިޙް

ޖަނަވަރީމަހު ފަތުރުވެރިކަމަށް %6.5 ކުރިއެރުމެއް

ޓޫރިސްޓުންނަށް ޙިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއް އިންސްޕެކްޓްކުރަން މާދަމާ ފަށަނީ

"ދަ ނޮޓިލަސް މޯލްޑިވްސް" ރިސޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ހަލާލް ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ - ޑރ ސަނީ

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 75 76