ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޤަވާއިދުތަކަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތުލުސްދޫގެ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް މައުލޫމާތު ދީފި

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަޓާޓޯއިން ގޮވާލައިފި

ސްކޫބާ ޑައިވިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދިއްޖެ

ތިލަދުންމައްޗަށް ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޤަވައިދުތައް އެކުލަވާލުމަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވައިފި

އެންމެ ކަމުދާނެ ރިސޯޓަކަށް ވެލްޑޯރފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ހޮލިޑޭ ޗެކްގެ ގޯލްޑް އަނެއްކާވެސް އެވޯޑް ރާއްޖޭގެ 3 ރިސޯޓަކަށް

ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ މީޑިއާ ބްރޭންޑްތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 71 72