ދަ ރެސިޑެންސް މޯލްޑިވްސް އެޓް ދިގުރަށް ރިސޯޓު ޖޫންމަހު ހުޅުވަނީ

އިޓަލީގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ކުއޯނީގެ އެންމެ މަޤްބޫލް މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ ހޮވިއްޖެ

އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ހިތްފަސޭހަ ގޮނޑުދޮށަކަށް ރާއްޖޭގެ ގޮނޑުދޮށް

"ދަ ފައިވް ސްޓަރ ވަރު ބައި އެޓްމޮސްފިއާ" އޮކްޓޯބަރުމަހު ހުޅުވަނީ

ސަޓާ އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޓޫރިޒަމާއި ގުޅުންހުރި ޤަވާއިދުތައް ޒަމާނާއި އެއްގޮތައް ބަދަލުކުރަނީ

ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދަނީ - މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު

"ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން" ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 78 79