ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ 3 އަތޮޅަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި

ރަހާ ރިސޯޓް އީދު ބަންދާއި ދިމާކޮށް ހުޅުވަނީ

ކުރިއަށްއޮތް 3 އަހަރުތެރޭގައި 45 ރިސޯޓް ހުޅުވޭނެ - ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެކްސްޕޯ މެލޭޝިޔާގައި ފަށައިފި

ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން މިއަހަރު 17 ހާސް ވަޒީފާ އުފެއްދޭނެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ވޮލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

މަނަފަރުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 83 84