ޖަނަވަރީމަހު ފަތުރުވެރިކަމަށް %6.5 ކުރިއެރުމެއް

ޓޫރިސްޓުންނަށް ޙިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއް އިންސްޕެކްޓްކުރަން މާދަމާ ފަށަނީ

"ދަ ނޮޓިލަސް މޯލްޑިވްސް" ރިސޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ހަލާލް ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ - ޑރ ސަނީ

ޖެނުއަރީމަހުވެސް ވެލާ ރިސޯޓުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް ޗާޖްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއް

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވުމުން އޭގެ އަސަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރި - ފިރާޤް

ޓީޓީއެމް ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން އެކަނިވެސް 100 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ފެތުމުގެ ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ބާއްވައިގެން ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރެވިދާނެ - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

ފެނާއި ނަރުދަމާ ނެތުމުން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ހުރަސް އެޅޭ - ގުޅީ ކައުންސިލް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 71 72