މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފަށަނީ

54 ރަށެއްގެ ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ދެނީ

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ޔޫތް ޓީމްތަކަށް ކުޅުންތެރިން ނަގަނީ

އައިއޯއައިޖީގައި އެތްލެޓިކްސް ޓީމް ރަން މެޑަލްގެ ޔަޤީންކަން

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި އިޓަލީއާއި ސްޕެއިން އެއް ގްރޫޕެއްގައި

12 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، 9 ނުވަތަ 15 މެޑަލް އައިއޯޖީގައި ހޯދިދާނެ

އައި.އޯ.އައި.ޖީގެ ޓްރެވަލް ޕާޓްނަރަކަށް މޯލްޑިވިއަން

އެޑިޑާސްއިން މުޅިންއާ ފުޓްބޯޅަ ބޫޓްތަކެއް މާކެޓަށް ތަޢާރަފްކޮށްފި

މިނިވަން 50ގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބައިބަލާ މުބާރާތް މެދު ކަނޑާލައިފި