އައި.އޯ.އައި.ޖީގައި ބާސްކެޓް ޓީމުން ބޭނުންވަނީ މޮޅެއް

އައި.އޯ.އައި.ޖީއަށް ސަރުކާރުން 12 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

ބޮކާ ޖޫނިއާރސްގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޓެވޭޒް ދައްކާލައިފި

ރިއާލް މެޑްރިއަށް ކަސިޔަސް އަލްވަދާއު ކިޔައިފި

އެމްޕީއެލް އާއި އީ ކޮންސެޕްޓް ބީޖީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލަށް

ރާއްޖެ ލީގުގައި ދުވަހަކު ނުކުޅޭ ކުޅުންތެރިއެއް ޤައުމީ ޓީމަށް

ލިވަަޕޫލާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އަޝްފާޤަށް ލިބިއްޖެ

މަހިބަދޫ އަތުން މޮޅުވެ ޓީސީ ލީގުގެ ދެވަނައަށް

އައިއޯއައިޖީ ގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖެ ޓީމްގެ ޕާޓްނަރަކަށް އެމްސީބީ