މޫސުން ތަންދޭނަމަ މާލޭގައި ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނެ

"ރަސޫލާ މުޢާމަލާތުކުރެއްވި ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރާނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ނެތިދާނެ"

ކެންދޫ ކައުންސިލުން ރާއްޖޭގައި މުޅިންއަލަށް ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ މުބާރާތެއް

ދެ ޙަރަމުގައިވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް

އަންގާރަދުވަހު ގޮވާމުން ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށާނެ

ޞަފާ ޢުމްރާވެރިން ފުރުން އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރު

ރަމަޟާން މަހަކީ ނުރަނގަޅު އާދަތައް ދޫކޮށްލުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް

މައިންބަފައިންނަށް އަޅާނުލާ ދަރިން ހަލާކު ހޯދަނީ އަމިއްލަ އަތްތަކުން

މިސްކިތްތަކުގެ ރޯދަވީއްލުން، ބިދޭސީންގެ ރޯދަ ވިއްލާ ސުފުރާމަތި

1 2 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 117 118