މިއަހަރުގެ ފަހު އިޙްޔާ ފޯރަމް މިރޭ އޮންނާނެ

ރަމަޟާންމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 6.1 މިލިއަން ރުފިޔާ

އުމްރާއަށްދިޔަ އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ ނާދެވި، ހާލުގައި ޖެހޭނެފަދަ ހާލަތަކަށް ނުދާނެ: މިނިސްޓަރ

ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ

ޙައްޖު ދަތުރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2019 ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރޭ: މިނިސްޓަރ

ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން މާދަމާ ފަށާނެ

މޫސުން ތަންދޭނަމަ މާލޭގައި ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނެ

"ރަސޫލާ މުޢާމަލާތުކުރެއްވި ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރާނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ނެތިދާނެ"

ކެންދޫ ކައުންސިލުން ރާއްޖޭގައި މުޅިންއަލަށް ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ މުބާރާތެއް

1 2 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 120 121