ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދަން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުއްވައިލައްވައިފި

ދުވާފަރު ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ މައިސާ އާއި، އިމްނާއަށް

ޙައްޖަށް ގެންދަން އިތުރަށް ފައިސާ ނެގި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބަކީ 7،312.55 ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ދިވެހި ޢުމްރާވެރިން އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަން ފަށައިފި

ރަމަޟާން މަސް ވަކިވިނަމަވެސް، އަޅުކަމަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލު ދަމަހައްޓަމާ

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 9 މިލިއަން ރުފިޔާ، ކޮންމެ ފަޤީރަކަށް 3450 ރުފިޔާ

އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ފައިނަލް ގުރުއަތުން ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އިޢުލާންކޮށްފި

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ 3 ކުންފުންޏަކަށް

1 2 ... 14 15 16 17 18 19 20 ... 118 119