ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ކައުންސިލްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނައިފި

ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރާނަން

މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 182 ކެންޑިޑޭޓުން- އިލެކްޝަންސް

މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދަނީ

ިޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ނިންމައިފ

ރާއްޖެ-ޗައިނާ ވިސާ ދޫކުރުން ޗައިނާގެ އެމްބަސީން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ނައިބުންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފި

ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 800މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް

ރައީސް މާދަމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޔާސީބަޔާން ‏‏އިއްވަވާނެ

1 2 ... 640 641 642 643 644 645 646 ... 677 678