މަނާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބާއްވާ އެއްވުންތައް އިންޒާރަކާނުލާ ރޫޅާލާނަން - ފުލުހުން

ފަނޑިޔާރުން މަދުކުރުމާބެހޭގޮތުން ޖޭއެސްސީއިން ގޮތެއް ނިންމައިފި

ފެނުގެ ހާލަތާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ބޭރު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 24.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 5އަކަށް މަދުކުރަނީ

ފެނުގެ މައްސަލައިގައި ހުށައެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ބަހުސްކޮށްފި

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން މަދުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައިޖެހި މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

އިތުރު 3 ދުވަހަށް މާލޭގެ ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފި

1 2 ... 495 496 497 498 499 500 501 ... 601 602