ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހޭ - އިލެކްޝަންސް

އިންތިޙާބު ތެރޭގައި އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިންގުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

ނޮވެމްބަރު 2 ގައި ފުރަތަމަ ބުރު ބާއްވަން ކެންޑިޑޭޓުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކުވި ޕްލޭން ތަހުގީގުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅައިފި

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ 12 ހަމަވާނެ

ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އިންތިހާބް ބޭއްވިޔަސް އެމްޑީޕީން ތައްޔާރު- މޫސަ

ނޮވެންބަރު 11އަށް އާ ރައީސަކު ނުހޮވުނަސް ޤާނޫނީ ހުސްކަމަށް ނާންނާނެ

ކޯޓު ހުކުމާ ޚިލާފަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބެއްގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ބައިވެރިއެއް ނުވާނެ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންގާރަ ދުވަހު ހުޅުވާލަނީ